Մեր Արտադրությունը

quality management, որակի վերահսկում, контроль качества

Որակի վերահսկողություն

Մեր արտադրանքի բարձր որակը խստորեն վերահսկվում է որակի բաժնի կողմից, և դա մեր ընկերության ամենակարևոր ռազմավարություն է:

Մեր բոլոր արտադրամասերն ապահովված են նորագույն լաբորատոր սարքավորումներով, որոնք անհրաժեշտ են արտադրության մեջ օգտագործվող բոլոր նյութերի և արտադրության ողջ գործընթացի ստուգման համար՝ սկզբից մինչև վերջ:

2 կենտրոնական լաբորատորիաներն իրականացնում են վերահսկման 7 վերահսկող լաբորատորիաների վերջնական ստուգումը։

ՈՐԱԿԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մենք ներդրել ենք ISO 9001 միջազգային ստանդարտի պահանջ­ների վրա հիմնված որակի կառավարման համակարգ՝ ռազմավարական նպատակ ունենալով կայուն մատակարարել սահմանված պահանջներին (ներառյալ օրենսդրական և նորմատիվ պահանջներին) համապա­տաս­խանող արտա­դրանք և անընդհատ բարձրացնել մեր հաճախորդների բավարարվածության մակարդակը:

 Վերոնշյալի իրականացումը պահանջում է որակի կառավարման համակարգի շարունակական կատարելագործում, որի հիմքում դրված են.

  • արտաքին ու ներքին միջավայրի, շահագրգիռ կողմերի պահանջների, բարելավման հնարավորությունների վերլուծությունը,
  • դեպի հաճախորդ ուղղվածությունը,
  • ներքին գործընթացների արդյունավետության բարձրացումը,
  • ենթակառուցվածքների արդիականացմանն ուղղված ներդրումները,
  • աշխատակիցների կոմպետենտության հետևողական բարձրացումը,
  • ռիսկերի կառավարումը:

 Այս արժեքներին հետևելը թույլ է տալիս բարձր պահել արտադրանքի որակը, ապահովել մեր աճն ու զարգացումը: